Bezpieczenstwo wewnetrzne unii europejskiej piotr wawrzyk chomikuj

Zagadnienia zaufania oraz pomocy rzeczy w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna większość maszyn, a jeszcze urządzeń jest przekazana do czynienia prac w kopalniach węgla kamiennego, w których może nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, które są dane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była pierwszym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w bycie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do celu w strefach, jakie są zagrożone atakiem na wielkości oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do przetwarzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były uzależnione właśnie z narzędziami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w części przypadków. W związku z tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do uzyskania głębokiego rozmiaru ochrony, jaki stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.